کنترل فنی کلیه مراحل از طراحی تا چاپ که توسط ناظران چاپ انجام می شود این عملیات بایستی از مرحله دریافت سفارش از مشتری شروع و تا تحویل بی عیب و نقص آن پایان یابد. در واقع مشاوره با مشتری در زمینه مورد درخواست او و اعلام بهترین پیشنهاد در زمینه چاپی شروع کار محسوب می شود.